Nieuwsbrief
apr 02

Nieuwsbrief 24

DATA

16 mrt t/m 28 apr school dicht i.v.m. Corona-virus

10 april goede vrijdag (school dicht)

13 april 2e paasdag (school dicht)

27 april t/m 5 mei meivakantie

6 mei school weer open (onder voorbehoud)

20 mei Themadag (onder voorbehoud)

21/22 mei Hemelvaart (school dicht)

PAASVIERING EN KONINGSSPELEN

Helaas kunnen de geplande vieringen in de maand april niet doorgaan in verband met het Coronavirus en de school die dicht blijft tot en met de meivakantie. 

OPVANG LEERLINGEN

In principe zijn alle scholen dicht t/m 28 april a.s. Alleen voor die kinderen van wie tenminste één van de ouders werkzaam is in een van de vitale beroepen, kan de school voor opvang zorgen op die dag/dagen waarop deze ouder ook daadwerkelijk werkzaam is in dat beroep en bij wie de opvang echt niet anders te regelen is. Wij doen een beroep op uw aller medewerking zich aan deze afspraak te houden. Wij merken dat het aantal leerlingen dat gebruik maakt van deze opvang de afgelopen dagen aan het toenemen is en gaan erop toezien dat dit slechts dan kan worden toegestaan als er echt sprake is van noodzaak volgens de algemeen geldende richtlijnen. 

VOORTGANG ONDERWIJS

  • Omdat de scholen t/m 28 april a.s. dicht blijven breekt er na 6 april a.s. een nieuwe periode van 3 weken aan. De groepsleerkrachten van uw zoon/dochter zal er dan ook voor zorgen dat er voor die periode wederom voldoende thuiswerk en soms ook digitale lessen worden klaargezet. Het is de bedoeling dat het gemaakte werk van de afgelopen periode van 3 weken op maandag 6 april a.s. door uw oudste zoon/dochter wordt ingeleverd op school. Hieronder verstaan we alleen het losbladige werk, omdat de schriften thuis moeten blijven omdat daar verder in gewerkt dient te worden. De leerkrachten kunnen dan daarna zien of de leerstof is begrepen, de opgaven zijn gemaakt, en kunnen daarop eventueel reageren. Tevens zorgen zij ervoor dat iedere leerling met een nieuw pakketje voor 3 weken weer thuis aan de slag kan. Dit pakketje zal dan ook door de oudste zoon/dochter naar huis worden meegenomen of door een van de ouders. Een en ander zal plaatsvinden volgens een bepaald rooster, dat hierbij gaat. We zijn van plan dit buiten te laten gebeuren. Het wordt maandag a.s. mooi weer. Komt u a.u.b. met 1 persoon per gezin. 
  • Wij horen en lezen dat u over het algemeen tevreden bent over de manier van werken en over de hoeveelheid werk. Iedere leerkracht weet precies waar de kinderen zitten qua niveau en houdt op zijn/haar eigen wijze de hoeveelheid leerstof in de gaten. U kunt daarop volledig vertrouwen, zoals ook zij/hij op uw aller medewerking vertrouwt. 
  • De leerkrachten hanteren de normale werktijden. Het contact met kinderen en ouders vindt plaats tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Iedere leerkracht alleen op zijn/haar werkdag. Buiten deze werktijden zijn we niet bereikbaar. Berichten van kinderen en ouders die buiten deze tijden verstuurd zijn, worden de volgende dag na 09.00 uur beantwoord. 
  • We maken afspraken over de onlinetijd die sommige leerkrachten met leerlingen of ouders hebben, bijvoorbeeld voor een chat of video-instructie, maar in elk geval valt deze binnen de werktijden. 
  • De richtlijn voor onderwijstijd per dag vanaf groep 3 is tenminste 2 uur per dag voor de groepen 3 t/m 5 en 3 uur per dag voor de groepen 6 t/m 8. Dit is exclusief creatieve activiteiten of sport en bewegen. Het betreft hier de kernvakken lezen, rekenen en taal. 
  • Voor de groepen 1 en 2 houden we 2 uur aan inclusief sport/spel en bewegen. 

Al met al is dit best een pittige opsomming. Dat realiseren wij ons terdege, evenals dat we begrijpen dat het thuis werken met uw kinderen voor u een hele opgave zal kunnen zijn. 

Hartelijk dank voor uw medewerking tot nu toe. Wij vragen u dit vol te houden in het belang van uw kind(eren), onze leerlingen. 

doc-footer